Hanna Nap

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Hanna Nap.

Artikel 1 – Definities

Hanna Nap: Hanna van den Berg, gevestigd in Apeldoorn onder KvK-nummer 74264893

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Hanna Nap een overeenkomst aangaat of met wie Hanna Nap in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst. 

Aanbod: diensten en goederen die worden aangeboden op een markt tegen verschillende prijzen.

Offerte: een commercieel aanbod dat Hanna Nap schriftelijk aan een potentiële opdrachtgever uitbrengt.

Overeenkomst: een meerzijdige rechtshandeling waarbij tussen Hanna Nap en opdrachtgever een verbintenis tot stand komt. Zodra de offerte wordt aanvaard komt de overeenkomst tot stand.

Levering: de handeling die vereist is voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen, aanvullingen en vervolgopdrachten, waarbij Hanna Nap diensten verleent en/of producten levert. 

2. Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn niet van toepassing tenzij hiermee schriftelijk door Hanna Nap is ingestemd.

3. Hanna Nap is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten, naar eigen inzicht, gebruik te maken van (diensten of producten van) derden. Ook in die situatie gelden de algemene voorwaarden. 

 

Artikel 3 – Offertes en overeenkomsten

1. Offertes en prijzen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Daarna is Hanna Nap bevoegd de inhoud van de offerte te wijzigen. 

2. De offerte geeft inzicht in de wijze waarop de prijs tot stand is gekomen. Indien geen vaste prijs is overeengekomen worden de prijsfactoren (uurtarief, bestede tijd, eventuele inzet van materialen en/ of apparaten, etc.) benoemd en wordt na afloop van de opdracht door Hanna Nap gespecificeerd hoeveel uren, materialen en/of apparaten zijn ingezet.

3. Kennelijke fouten of vergissingen in e-mails, offertes, overeenkomsten en op de website binden Hanna Nap niet. 

4. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod. Een aanbod kan worden aanvaard via e-mail, akkoord op een offerte of via het doen van een online aankoop. 

5. Een samengestelde offerte verplicht Hanna Nap niet tot het verrichten van (een gedeelte van) de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte vermelde prijs.

6. Een overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De duur van de overeenkomst wordt voor het sluiten van de overeenkomst vastgesteld. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kent een opzegtermijn van minimaal één kalendermaand.

7. Bij akkoord op een offerte voor bepaalde tijd is het niet mogelijk gedurende het traject de overeenkomst te beëindigen. De klant dient altijd na akkoord het volledige bedrag te voldoen.

8. In offertes en overeenkomsten genoemde tijden en termijnen gelden als indicatie. De opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.

 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst 

1. Hanna Nap is bij de uitvoering van de overeenkomst vrij te bepalen op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd. 

2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen of uit te breiden, zal Hanna Nap in onderling overleg met de opdrachtgever de overeenkomst aanpassen. Eventuele (financiële) consequenties van deze wijziging worden tussen partijen vastgelegd. 

3. De opdrachtgever is gehouden door Hanna Nap verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig te verstrekken aan Hanna Nap. De opdracht staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Hanna Nap verstrekte gegevens en informatie.

4. Indien Hanna Nap bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken informatie, kan de opdrachtgever Hanna Nap niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang de opdrachtgever niet alle verlangde informatie heeft verstrekt. Eventuele kosten van (het verkrijgen van) deze informatie en/of vanwege de vertraging als gevolg van het niet tijdig beschikbaar zijn van deze informatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5. Een overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door elk van de partijen na goed overleg en met opgaaf van redenen schriftelijk worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van minimaal één kalendermaand in acht dient te worden genomen.

 

Artikel 5 – Prijzen

1. Alle door Hanna Nap gehanteerde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief eventuele kosten zoals reiskosten. Tenzij anders vermeld of overeengekomen.

2. De opdrachtgever wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op de hoogte gesteld indien overige kosten worden doorberekend in de prijs. 

3. De opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Hanna Nap in haar offerte of overeenkomst aan hem/haar heeft medegedeeld. 

4. Indien Hanna Nap gedurende de overeenkomst haar prijzen verhoogt, wordt de opdrachtgever voorafgaand aan de daadwerkelijke verhoging ingelicht. De opdrachtgever  heeft het recht de overeenkomst te ontbinden per datum waarop de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling zijn hierbij uitgesloten.

5. Hanna Nap heeft het recht de prijzen te verhogen indien blijkt dat de oorspronkelijke prijs gebaseerd is op onjuiste informatie. De klant heeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden indien deze prijs het gevolg is van onjuiste informatievoorziening van de klant.

6. Indien Hanna Nap en de opdrachtgever overeengekomen zijn dat Hanna Nap ten behoeve van de opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogd zijn prijzen, dan is Hanna Nap gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan de opdrachtgever. 

7. Eventuele fouten in de prijs komen niet voor rekening van Hanna Nap, mits de opdrachtgever kon begrijpen dat de fout het gevolg is van een vergissing of typefout.

 

Artikel 6 – Betalingen

1. De kosten van de geleverde diensten en/of producten worden na levering van de opdracht in rekening gebracht. 

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur te hebben voldaan.

3. Indien de opdrachtgever de betaling niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, ontvang hij/zij een betalingsherinnering waarbij alsnog een termijn van 7 dagen wordt gegund om aan de betalingsverplichting te voldoen.

4. Blijft betaling na deze betalingsherinnering uit, dan is de opdrachtgever in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.

5. Wanneer de klant in verzuim is, is hij/zij de wettelijke rente, incassokosten, andere kosten die worden gemaakt ter inning van de vordering en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Hanna Nap. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van het factuurbedrag exclusief BTW en ten minste €50,-.

6. Hanna Nap behoudt zich het recht om de te leveren prestatie op te schorten indien de opdrachtgever niet aan de betalingsverplichting voldoet. 

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Hanna Nap aan de opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken, waaronder eventueel mede begrepen tekeningen, plannen, software, (elektronische) bestanden, enz. blijven eigendom van Hanna Nap totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Hanna Nap gesloten overeenkomsten is nagekomen. 

 

Artikel 8 – Garantie en aansprakelijkheid

1. Iedere overeenkomst tussen Hanna Nap en de opdrachtgever kan worden gezien als een inspanningsovereenkomst. Dit wil zeggen dat er geen sprake is van een resultaatsverbintenis en dat dus geen rechten kunnen worden ontleend aan niet behaalde resultaten. Hanna Nap kan geen garantie geven m.b.t. het resultaat van de door Hanna Nap verrichte diensten.

2. De door Hanna Nap verstrekte adviezen zijn vrijblijvend en de opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.

3. Indien en voor zover er in het kader van de door Hanna Nap verrichte diensten zaken worden weggegooid, vernietigd of er anderszins een andere bestemming aan wordt gegeven, is steeds de opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk. Hanna Nap adviseert slechts, doch neemt geen beslissingen.

4. Hanna Nap is niet gehouden tot vergoeding van schade aan de opdrachtgever of derden, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.

5. Hanna Nap is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Hanna Nap is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Hanna Nap kenbaar behoorde te zijn.

6. Hanna Nap is nimmer aansprakelijkheid voor indirecte, gevolg- of bedrijfsschade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.

7. Indien Hanna Nap, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan is die vergoeding gemaximeerd tot het bedrag van de factuur m.b.t. de diensten waardoor de schade is veroorzaakt.

8. De opdrachtgever vrijwaart Hanna Nap van enige aanspraak voor schade aan derden die is ontstaan door onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van de diensten van Hanna Nap.

9. De opdrachtgever vrijwaart Hanna Nap van alle schade die later dan één jaar na het uitvoeren van de overeenkomst ontstaat.

9. Een grond die aanleiding kan zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Hanna Nap schriftelijk te zijn gemeld.

 

Artikel 9 – Levering en levertijden

1. De te hanteren leveringstermijn varieert per overeenkomst en wordt in overleg met de opdrachtgever samengesteld. 

2. De levertijd gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen en nadat Hanna Nap alle benodigde gegevens en/of materialen van de opdrachtgever heeft ontvangen.

3. De opgegeven leveringstermijn kan in geen geval als fatale termijn worden beschouwd. Hanna Nap kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor late levering.

4. Wanneer levering onverhoopt vertraging oploopt, wordt de opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld. 

5. Een fysieke afspraak vindt in beginsel in Apeldoorn plaats, tenzij anders is overeengekomen. Voor afspraken buiten Apeldoorn wordt een reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer in rekening gebracht.

 

Artikel 10 – Herroepingsrecht en annulering

1. De opdrachtgever heeft geen recht om de overeenkomst te ontbinden. Hanna Nap geeft de opdrachtgever desondanks de mogelijkheid een overeenkomst te annuleren tot zeven dagen voor aanvang van de eerste afspraak.

2. Een afspraak dient uiterlijk 24 uur van tevoren te worden verplaatst of geannuleerd.

3. Indien de opdrachtgever korter dan 24 uur van tevoren een afspraak annuleert of niet op komt dagen op het overeengekomen tijdstip, dan worden de kosten van de geannuleerde afspraak in rekening gebracht, inclusief eventuele voorbereidingskosten. 

 

Artikel 11 – Overmacht

1. In geval van overmacht is Hanna Nap niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

2. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die niet te wijten is aan schuld van een partij levert overmacht op. Onder overmacht wordt in ieder geval en niet uitsluitend verstaan gezinsomstandigheden, ernstige ziekte van naasten, overlijden, overheidsmaatregelen, computerstoring of storingen in benodigde software/het internet, COVID-19 en andere onvoorziene omstandigheden buiten de macht van de opdrachtgever of Hanna Nap.

3. Hanna Nap heeft het recht een afspraak te verzetten dan wel te annuleren op het moment dat er sprake is van overmacht. De afspraak wordt in dat geval op een ander moment gepland. De opdrachtgever heeft geen recht op restitutie voor zover de afspraak niet volledig wordt geannuleerd. Blijkt als gevolg van overmacht het uitvoeren van de overeenkomst langdurig of blijvend onmogelijk, dan kan de overeenkomst worden ontbonden.

4. Verkeert de klant in overmacht waardoor tijdelijk niet aan de betalingsverplichting kan worden voldaan, dan bestaat het recht tot uitstel voor de duur van maximaal één maand.

5. In het geval van overmacht zoeken Hanna Nap en de opdrachtgever gezamenlijk naar een passende oplossing. In overleg is het mogelijk in het bepaalde van dit artikel af te wijken.

6. Indien als gevolg van overmacht de overeenkomst wordt ontbonden, behoudt Hanna Nap het recht op betaling van de reeds geleverde diensten. Voor niet geleverde werkzaamheden die reeds zijn betaald ontvangt de opdrachtgever restitutie.

 

Artikel 12 – Recht op ontbinding

1. Hanna Nap heeft het recht te ontbinden indien:

a. De opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) nakomt. Of de vrees bestaat dat de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen.

b. De opdrachtgever na twee aanmaning niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet.

c. De opdrachtgever wangedrag vertoont waardoor Hanna Nap de overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren.

d. Bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het, om welke reden dan ook, niet mogelijk is het overeengekomen resultaat tot stand te brengen.

2. Hanna Nap kan de overeenkomst ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als Hanna Nap toerekenbaar tekort komt in de nakoming, tenzij deze tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Dat kan het geval zijn indien de aard van de tekortkoming niet in redelijke verhouding staat tot de gevolgen van ontbinding van de overeenkomst.

4. De overeenkomst kan niet worden ontbonden indien de wederpartij geen redelijke termijn heeft gekregen voor het herstellen van het gebrek. Deze termijn wordt aan de wederpartij medegedeeld.

5. Hanna Nap behoudt zich het recht een overeenkomst te ontbinden indien sprake is van redelijke gronden op basis waarvan Hanna Nap het vermoeden heeft gekregen de opdrachtgever niet op een passende en geschikte wijze van dienst te kunnen zijn. In een dergelijk geval ontvangt de opdrachtgever restitutie van het reeds betaalde bedrag voor zover Hanna Nap de dienst nog niet heeft geleverd.

6. Ontbinding van de overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd. 

 

Artikel 13 – Intellectueel eigendom

1. Hanna Nap behoudt alle rechten van intellectueel eigendom van de ontwikkelde en geleverde diensten of ter beschikking gestelde documenten (weergegeven informatie, mededelingen, tekeningen, plannen of andere uitingen m.b.t. de verrichte diensten).

2. Het is in geen geval toegestaan de verkregen inzichten of digitale producten van Hanna Nap commercieel te exploiteren, te delen met derden of anderszins te vermenigvuldigen. 

3. Een inbreuk op de rechten van intellectueel eigendom van Hanna Nap leveren een schadevergoedingsplicht op jegens Hanna Nap. 

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. Indien de opdrachtgever een klacht wenst in te dienen, dient dat zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na het afronden van de overeenkomst te worden ingediend bij Hanna Nap. De klacht dient volledig en duidelijk omschreven te worden. 

2. Hanna Nap zal de ingediende klacht zo spoedig mogelijk te behandelen en beantwoorden. Hanna Nap spant zich in om samen met de opdrachtgever een passende oplossing te vinden.

3. Een klacht tast de betalingsverplichting in beginsel niet aan.

 

Artikel 15 – Privacy bepalingen

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

2. Hanna Nap neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onder onrechtmatige vormen van verwerking vallen de aantasting van de gegevens, onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. 

3. De maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau. Dat betekent dat deze maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. 

 

Artikel 16 – Wijziging algemene voorwaarden

1. Hanna Nap is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigingen of aan te vullen.

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht

1. Op iedere overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Opgesteld op 29 maart 2022.